Собраниската Комисија за образование, наука и спорт ќе одржи две седници

SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA - MAY 13, 2017: Bulding of Parliament in city of Skopje, Republic of Macedonia

Членовите на Комисијата ќе расправаат по предлог измените и дополнувањата на Законот за иновациската дејност, на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта и на Законот за Бирото за развој на образованието, сите во прво читање.